Babaji's Kriya Yoga India Shop                          

The Voice of Babaji: A Trilogy on Kriya Yoga – Marathi

Rs. 800.00

Voice of Babaji - Marathi - Backमहावतार बाबाजींची दिय वाणी

क्रियायोगावरील तीन खंड


महावतार बाबाजींची दिय वाणी आणि अखेर रहय उलगडले, सर्व दुःखनिर्मूलनावर बाबाजींची गुरुकिल्ली क्रिया आणि बाबाजींची मत्यूवर मात हे पुनर्मुति करयात आलेले तीन खंड अतिशय सखोल, गहन आणि गंभीर वपाचे असून जगातील सर्वश्रे आणि अत्यंत महान, जिवं त आणि चतन्यमय आध्यात्मिक सदगुरुंची महावतार बाबाजींची अत्यंत महत्त्वाची विधाने आणि निवेदने आहेत. या तीन गंथांचे सर्वश्रे ग्रंथकर्ते सदगुरु क्रिया बाबाजी नागराज यांनी असे भविष्य सूचित केले आहे की, ही विधाने क्रियायोगाया ‘विविधतेतील एकता, विशांती आणि साक्षात्कार’अशा महान कार्याची अत्यंत शशाली, फूर्तीदायक मूलउगमथाने आणि आधार ठरतील. हे तीन खंड हणजे अत्यंत दुर्मिख अशी माल्यवान रत्ने आहेत. जे सर्वोत्क जीवनाची (मोक्षाची) इछा करतील अशा सर्व साधकांना निश्चितपणे फूर्ती देतील!

१९५२ आणि १९५३ या काळात सदगुरु बाबाजी त्यांचा आवडता यिपु श्री.ही.टी. नीलकांतन या गूढवादी आणि आदरणीय पकार महाशयांया भारतातील एगमोर, मास, या ठिकाणी असलेल्या पूजाघरात गट झाले. बाबाजींनी त्यांचे शिष्य नीलकांतन आणि त्यांचे जीवलग परममि एस.ए.ए. रामया यांना विनंती केली. ‘क्रियायोगाया महान कार्यात नवे पर्व, नवी अवथा निर्माण करयासाठी त्यांया उपदेशाया, शिकवणुकीया नोंदी करयात यायात.’ अशी इछा त्यांनी य केली. ते असे हणाले की, ‘या पुतकांया काशनांमुळे या पवीतलावरील कानाकोपयात क्रियायोग सार पोहोचेल.’ बाबाजींनी या तीन खंडांचे निवेदन वतः त्यक्ष ही.टी . नीलकांतन यांना केले आणि त्यांनी ते जसेया तसे, शदशः लेखी वपात लिहन ठेवले.

ही तीन पुतके वाचकांना कालाबाधित चिरंतन सत्या यावहारिक ष्ट्या त्यक्षपणे वीकार करयास आणि ईर आणि सत्याचे परिपूर्ण ऐक्य साधयासाठी बाबाजींया क्रियायोगाची शास्त्रशु कला शिकयाची फूर्ती देतील!!

इरलरक्षळ’ी घीळूर धेसर जीवशी दष अलहरूरी, खपल.

196, र्चीपींरळप ठेरव - झ.ज. इर्दे 90

एरांरप, र्टीशलशल ड्ढ उरपरवर ग0ए १झ0

ढशश्रः +1(450) 291-0258 ड्ढ ऋरुः +1(450) 297-3957

www.लरलरक्षळ.लर ड्ढ ळपषेऽलरलरक्षळ.लर


by V.T.Neelakantan, S.A.A. Ramaiah and Babaji Nagaraj
ISBN: 978-1-978972-12-2, Number of Pages: 686.

Marati Translator: Prof. Hemalatha Joshi.
Color Photo Pages / Illustrations: 8

Sri V.T. Neelakantan recorded verbatim a series of talks given by Satguru Kriya Babaji in 1953. These are a fountain of delight and inspiration, illuminating the Kriya Yoga path towards God realization, unity in diversity and universal love. They also reveal the magnetic personality of Babaji and how he supports us all, with much humour and wisdom. They were originally printed in three volumes: "The Voice of Babaji and Mysticism Unlocked," "Babaji's Masterkey to All Ills, (Kriya)" and "Babaji's Death of Death (Kriya)." Includes the fascinating accounts of the meetings with Babaji in Madras and in the Himalayas by authors V.T. Neelakantan and Yogi S.A.A. Ramaiah. Out of print for nearly 50 years, they are profound and important statements from one of the world's greatest living spiritual masters.

Look Inside Book


Add to Cart:

  • Model: B45
  • Shipping Weight: 1kg
  • 989 Units in Stock


This product was added to our catalog on Thursday 30 May, 2019.

Customers who bought this product also purchased...


Your IP Address is: 44.200.194.255
Copyright © 2024 Babaji's Kriya Yoga